Dit is de privacyverklaring voor de Pabo Voorleeswedstrijd die Stichting Lezen organiseert. Deze verklaring beschrijft hoe Stichting Lezen omgaat met persoonsgegevens, die worden verkregen voor het organiseren en uitvoeren van de voorleeswedstrijd. 

Privacybeleid Stichting Lezen is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens. Stichting Lezen wil dat iedereen van wie persoonsgegevens door of in opdracht van haar worden verwerkt erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige manier gebeurt. Stichting Lezen verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels. 

Verwerking van persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die Stichting Lezen in het kader van De Pabovoorleeswedstrijd verwerkt 

zijn: 

  • Van de school: naam school, naam en e-mailadres contactpersoon, schooladres 
  • Van de schoolkampioen (student): naam, jaar, leeftijd, geslacht, email , telefoonnummer, gelezen boek, beeldmateriaal (na toestemming) 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Stichting Lezen verwerkt deze persoonsgevens voor: 

  • het organiseren van de wedstrijd; 
  • het voeren van de administratie en andere activiteiten van intern beheer; 
  • om contact op te kunnen nemen en te reageren op gestelde vragen; 
  • om te informeren over De Pabo Voorleeswedstrijd; 
  • publiciteit en journalistieke uitingen over de Pabo Voorleeswedstrijd. Stichting Lezen verwerkt ook persoonsgegevens als wij daar wettelijk toe verplicht zijn. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Stichting Lezen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en bewaard. De persoonsgegevens worden uiterlijk 1 jaar na de landelijke finale gewist met uitzondering van de openbare schoolgegevens en de gegevens van de deelnemers aan de landelijke finale en gegevens gepubliceerd in journalistieke uitingen. 

Delen van persoonsgegevens met derden Stichting Lezen verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij zich ook houden aan de eisen die de AVG stelt, zoals ten aanzien van de beveiliging en van de vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw aan ons gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Lezen en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@lezen.nl. We reageren binnen vier weken op uw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Stichting Lezen neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het algemeen secretariaat of via privacy@lezen.nl 

Contactgegevens:

Stichting Lezen Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam privacy@lezen.nl
www.lezen.nl